Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Việt Vương
Điểm số: 3